Zakon o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine nalaže da se svako javno saopštavanje muzičkih djela zakonski reguliše i zaštiti. Zakon je predvidio legalno korištenje muzičkih djela putem kolektivne organizacije koja naplaćuje naknade za prava proizvođača fonograma od korisnika.

Organizacija koja u Bosni i Hercegovini štiti prava proizvođača fonograma jeste Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma „FONOGRAM“.

Ukoliko želite da FONOGRAM štiti i Vaša fonogramska prava, kontaktirajte Stručnu službu FONOGRAM-a kako biste regulisali Vaše članstvo.

Da li ste prijavili svoja djela?

Da biste dobili odgovarajuću naknadu potrebno je da prijavite Vaša muzička djela putem obrasca za prijavu koji možete pronaći na našoj web stranici ili preuzeti u našoj kolektivnoj organizaciji.

Kome pripada prikupljena naknada za prava izvođača muzičkih djela?

FONOGRAM je neprofitna kolektivna organizacija za zaštiu proizvođača fonograma sa zadatkom i ciljem ostvarivanja kolektivne zaštite prava proizvođača fonograma u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine, što znači da ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se proizvođačima fonograma čija se muzička djela javno saopštavaju na području Bosne i Hercegovine.

Categories: AKTUELNO