• Zakon o autorskom i srodnim pravima, Službeni glasnik BiH, br. 63/10,
 • Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Službeni glasnik BiH, br. 63/10,
 • Pravilnik o medijaciji radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitovanih djela, Službeni glasnik BiH, br. 11/11,
 • Pravilnik o načinu i formi deponovanja autorskih djela i predmeta srodnih prava i njihovom upisivanju u knjigu evidencije, Službeni glasnik BiH, br. 28/11,
 • Pravilnik o načinu i formi ispunjavanja uslova za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, Službeni glasnik BiH, br. 44/11.
 • Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) (1. 3.1992.)
 • Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlaštenog umnožavanja njihovih fonograma (25. 5. 2009.)
 • Konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (25. 5. 2009.)
 • WIPO Ugovor o autorskom pravu (WCT) (25. 11. 2009.)
 • WIPO Ugovor o izvođenjima i fonogramima (WPPT) (25. 11. 2009.) u BiH

Direktive EU iz oblaasti autorskih i srodnih prava

Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o usklađivanju određenih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna prava, primjenjivih na emitiranje preko satelita i kabelsku retransmisiju

 • Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu
 • Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o provođenju prava intelektualnog vlasništva
 • Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i o određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija)
 • Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog i određenih srodnih prava (kodificirana verzija)