POZIV I OBAVJEŠTENJE  ČLANOVIMA FONOGRAM-a

Obavještavamo Vas da će  X redovna Skupština Udruženja FONOGRAM  biti održana u ponedeljak, 28.12.2020. godine, u kongresnoj sali Hotela „Europe“ (Vladislava Skarića 3, 71000 Sarajevo), sa početkom u 13:00 h.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača
  2. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Skupštine Fonogram
  3. Usvajanje zapisnika o elektronskom izjašnjavanju za raspodjelu ubranih naknada za period 01.01.2020.-30.06.2020. godine
  4. Usvajanje izmjenjenog finansijskog plana za 2020. godinu
  5. Usvajanje finansijskog plana za 2021. godinu
  6. Usvajanje godišnjeg plana ubranih naknada
  7. Usvajanje novog pravilnika o naknadama članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora
  8. Razno

Svi potrebni materijali biće dostavljeni članovima putem elektronske pošte, materijali u pisanoj formi dostupni su u sjedištu FONOGRAM-a (Jošanička 55, 71320 Vogošća) i biće objavljeni na web stranici FONOGRAM-a  www.fonogram.org .

S poštovanjem,

Udruženje FONOGRAM

Materijali za X Skupštinu FONOGRAM-a

Categories: STRUČNA SLUŽBA